ثبت دامنه
apandwin
استفاده از کلیه ابزارهای این سایت ، برای شما و کاربران شما ، شامل تعرفه نیم بهای اینترنت با میزبانی داخلی می شود.
ابزار های حرفه ای
ابزار های کاربردی
مطالب آموزشی
sitedar

شماره حساب ها

شماره حساب جهت واریز مبلغ برای سفارشات طراحی و یا تبلیغات در سایت های بلاگ اسکین ، یک ابزار ، بلاگ هلپ و نازخاتون از شماره حساب های زیر استفاده نمایید و اطلاعات زیر را پس از واریز برای ما ارسال نمایید.

تاریخ واریز  |  مبلغ واریزی  |  شماره فیش واریزی یا شماره پیگیری و یا شماره کارت شما (در صورت واریز کارت به کارت)

شماره حساب 1188556717
كارت : 6104 3379 3007 3182
صاحب حساب : علی رحیمی
شماره حساب 0200548444000
كارت : 6037 9974 8441 8158
صاحب حساب : علی رحیمی
حساب 1401-8000-10662080-1
كارت : 5022 2910 3892 8204
صاحب حساب : علی رحیمی